Samaritán je dobrovoľným, nepolitickým združením kresťanov s celoslovenskou pôsobnosťou, registrované Ministerstvom vnútra SR č.: VVS/1-900/90-3946 zo dňa 30.5.1991. Orientuje sa na integráciu zdravej i telesne postihnutej mládeže a na jej život v duchu evanjelia. Všetci členovia organizácie sú dobrovoľníci, ktorí s láskou a obetou venujú svoj voľný čas tým, ktorí to potrebujú.

Spoločenstvo je zamerané na:

- pomoc pri prekonávaní bariér spoločenských i v ľudskom myslení, rozvíjaní aktivít sebarealizácie telesne postihnutých a prežívaní života v plnosti

- schopnosť vo svetle viery učiť sa prijímať sám seba a utrpenie ako dar ľudí, ktorí sú následkami úrazu nútení používať invalidný vozík. V ich prípade ide o úplnú zmenu spôsobu života a preto podaná ruka, ako i spolupatričnosť pomôžu preklenúť bezvýchodiskovú situáciu tažko telesne postihnutých, ktorí žijú samostatne a potrebujú pomoc pri každodenných potrebách, ako nákup, vyzdvihnutie liekov, sprevádzanie pri vybavovaní rôznych záležitostí a pod.

- spoluprácu pri vytváraní pracovných príležitostí pre ťažko zdravotne postihnutých

- poskytovanie sociálnych služieb ťažko zdravotne postihnutým občanom (i krátkodobo, počas choroby, hospitalizácie, liečenia a pod.)

- zabezpečovanie rekreačno-rehabilitačných pobytov, kultúrnych a duchovných programov

- sociálno-právne poradenstvo a poradenskú činnosť v oblasti kompenzačných pomôcok

- charitatívnu pomoc, požičiavanie invalidných vozíkov

Neoddeliteľnou súčasťou spoločenstva sú mladí zdraví dobrovoľníci, ktorí obetavo a s láskou, otvoreným srdcom slúžia iným a bez ktorých by spoločenstvo vôbec nemohlo existovať. Pomoc členov v spoločenstve je vzájomná; každý z nás má iný dar, inú schopnosť a tak sa obohacujeme navzájom.