Jedným z možných riešení je zriaďovanie chránených dielní pre telesne postihnutých. Princíp spočíva v bezbariérovosti pracovného prostredia prispôsobeného ich potrebám s upravenou pracovnou dobou.

   Preto sme sa rozhodli pristúpiť k zriadeniu chránených dielní rekonštrukciou a nadstavbou jestvujúceho objektu (doteraz garáže a dielne) v areáli nášho centra v Bratislave na Novoveskej 32. Predmetom činnosti bude kníhviazačská, krajčírska, kreatívna a počítačová dielňa.

   Pri realizácii chránených dielní budeme spolupracovať s Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov sozmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave, Mokrohájska cesta 1., ktorého absolventi tu budú môcť nájsť pracovné uplatnenie.

   Nadobudnuté zručnosti využijú neskôr v zamestnaní vo svojom regióne. Pri hľadaní primeraného pracovného miesta im poskytne pomoc aj naša organizácia. Na uvoľnené miesta v zriadených chránených dielňach nastúpia ďalší uchádzači.