STANOVY SPOLOČENSTVA SAMARITÁN


Preambula

"... čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili…" Mt 25,40

Nosným pilierom Spoločenstva laikov na pomoc telesne postihnutým,
SAMARITÁN, je služba telesne postihnutej mládeži v duchu
evanjeliového príkazu lásky.


          1.časť Úvodné ustanovenia

Čl. 1 Názov      SAMARITÁN

Čl. 2 Sídlo      Novoveská 32, 841 07 Bratislava

Čl. 3 Cieľ činnosti  Spoločenstvo SAMARITÁN je dobrovoľným,
            nepolitickým združením kresťanov - zdravej
            i telesne postihnutej mládeže nad 15 rokov
            zamerané na jej integráciu a na život
            v duchu evanjelia.

Je samostatnou právnickou osobou s celoslovenskou pôsobnosťou.


       2. časť Hlavné úlohy spoločenstva

a) v duchu evanjeliového chápania lásky pomáhať mládeži
  pri prekonávaní bariér spoločenských i v ľudskom myslení
  pri odstraňovaní krízovej životnej situácie materiálnou
  i finančnou pomocou
b) organizovať neziskové rekvalifikačné kurzy pre vozíčkárov
c) pomáhať pri hľadaní a vytváraní pracovných príležitostí
  pre ťažko zdravotne postihnutú mládež
d) organizovať a zabezpečovať rekreačno-rehabilitačné pobyty,
  kultúrne, duchovné, i športové programy
e) venovať sa závažným problémom mladých ľudí, a tak uskutočňovať
  dôslednú protidrogovú prevenciu a pomoc deťom z krízových rodín
f) organizovať tábory a výlety s možnosťou účasti i detí zo sociálne
  slabších rodín
g) poskytovať pomoc ťažko zdravotne postihnutým mladým ľuďom
  (i krátkodobo, počas choroby, hospitalizácie, liečenia a pod. osoby,
  ktorá klienta opatruje)
h) z radov študujúcej mládeže vyhľadávať pre postihnutých rovesníkov
  asistentov
i) sociálno-právne poradenstvo, charitatívna pomoc, požičiavanie
  invalidných vozíkov.        3. časť Kresťanská charizma spoločenstva

- nasledovať Pána
 Vo svetle viery prijímať sám seba a utrpenie ako dar. Spolu s Ježišom
 niesť svoj každodenný kríž a navzájom si pomáhať niesť svoje bremená.
 (porov. Gal 6,3)

- žit evanjelium
 V službe Bohu a ľuďom žiť Ježišove slová:
  "Bol som hladný a dali ste mi jesť,
   bol som smädný a dali ste mi piť,
   bol som pocestný a pritúlili ste ma,
   bol som nahý a priodeli ste ma,
   bol som chorý a navštívili ste ma,
   bol som vo väzení a prišli ste ku mne…" (Mt 25,35)

- modlitba
 Spoločenstvo sa denne spája s Cirkvou modlitbou breviára,
 sv. ruženca - za aktuálne problémy Slovenska i sveta, za Sv. Otca,
 biskupov, kňazov, bohoslovcov, pokoj vo svete, deti a mládež
 modlitbou o 21,00 h. za ľudsky neriešiteľné problémy, ktoré sa
 dotýkajú nielen členov spoločenstva.

- duchovná formácia
 Rozvíjaním spirituality služby smerovať k osobnému duchovnému rastu.

a) Celoslovenské stretnutia
  - Svetový deň chorých, duchovné cvičenia, Silvester - Deň zmierenia
  - Pešie púte - peši i na vozíčkoch do Marianky a Šaštína
b) Regionálne stretnutia
  - Mesačné duchovné obnovy, malé spoločenstvá

- služba
 Pán nás neprestajne volá plniť jeho vôľu na ceste, ktorú nám ukazuje.
 Služba chorým a postihnutým deťom je odpoveďou na Ježišovo volanie.
 Chceme slúžit životu od chvíle jeho počatia až po prirodzenú smrť.


         4. časť Členstvo v spoločenstve

1. Členom spoločenstva sa môže stať občan Slovenskej republiky starší
  ako 15 rokov.
2. Zrušenie členstva z vôle člena sa vykoná ústnou alebo písomnou
  formou.


          5. časť Orgány spoločenstva

Čl. 4 Valné zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom spoločenstva je valné zhromaždenie spoločenstva
  Samaritán.
2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva.
3. Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva predseda valného
  zhromaždenia minimálne raz za rok. Na žiadosť vedúceho
  spoločenstva, revíznej komisie alebo skupiny minimálne 30 členov
  spoločenstva je predseda valného zhromaždenia povinný zvolať
  jeho zasadnutie najneskôr do 20 dní.
4. Valné zhromaždenie predovšetkým:
  a) schvaľuje stanovy spoločenstva, ich zmeny a doplnky
  b) volí a odvoláva predsedu, členov animátorskej rady spoločenstva
  c) volí a odvoláva predsedu valného zhromaždenia
  d) volí a odvoláva revíznu komisiu spoločenstva
  e) prijíma členov
  f) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
  g) rozhoduje o zlúčení a zániku spoločenstva
  h) rokuje o zásadných problémoch spoločenstva.

Čl. 5 Predseda valného zhromaždenia

1. Predseda valného zhromaždenia je volený valným zhromaždením spomedzi
  riadnych členov spoločenstva. Predseda valného zhromaždenia
  a) zvoláva, vedie a rozpúšťa zasadnutia valného zhromaždenia
  b) navrhuje program zasadnutia valného zhromaždenia.

Čl. 6 Predseda spoločenstva

1. Najvyšším výkonným orgánom spoločenstva je predseda spoločenstva
  Samaritán (ďalej len predseda).
2. Predseda je volený spomedzi členov spoločenstva, ktorí do dňa
  zasadnutia valného zhromaždenia dosiahli vek 18 rokov.
3. Predseda zastupuje spoločenstvo vo všetkých právnych úkonoch
  a zmluvných vzťahoch, ktoré v súvislosti s činnosťou spoločenstva
  vzniknú, spravuje majetok spoločenstva, riadi jeho činnost v období
  medzi zasadnutiami valného zhromaždenia a zastupuje spoločenstvo
  navonok.

Predseda tiež:

a) navrhuje rozpočet spoločenstva a správu o hospodárení
b) navrhuje plán činnosti spoločenstva a výročnú správu
c) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia.

Čl. 7 Animátorská rada spolocenstva

1. Animátorská rada spoločenstva (ďalej len rada) je výkonným
  a poradným orgánom valného zhromaždenia a predsedu.
  Jej členovia sú volení valným zhromaždením spomedzi riadnych
  členov spoločenstva.
2. Rada zasadá minimálne raz za dva mesiace. Zasadnutia rady zvoláva,
  rozpúšta a vedie predseda. Predseda zároveň navrhuje program
  zasadnutia rady.
3. Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen
  (príp. členovia) rady.
4. Členov rady, ktorí dosiahli vek 18 rokov môže vedúci menovať
  štatutármi spoločenstva. (štatutári spoločenstva majú právo
  svojím podpisom a so súhlasom predsedu zaväzovať spoločenstvo
  a disponovať s jeho bankovými účtami.)

Čl. 8 Revízor

1. Revízor je kontrolným orgánom, ktorý sa za svoju činnosť
  zodpovedá valnému zhromaždeniu. Funkcia revízora je nezlučiteľná
  s funkciou predsedu alebo člena rady.
2. Revízor je volený na obdobie dvoch rokov spomedzi riadnych členov
  spoločenstva.
3. Revízor:
  a) kontroluje hospodárenie spoločenstva, upozorňuje na nedostatky
   a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
  b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov
   spoločenstva.

           6.časť Zásady hospodárenia

Čl. 9 Majetok spoločenstva

1. Spoločenstvo hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom
  a majetkovými právami.
2. Majetok spoločenstva pochádza z týchto zdrojov:
  a) dobrovoľné príspevky, dotácie, sponzorské príspevky,
   dary, granty, štátny príspevok a iné.
  b) výnosy z vlastného majetku a činnosti spoločenstva.
3. Majetok spoločenstva môže byť použitý len na podporu cieľov
  a poslania spoločenstva.


          7. časť Zánik spoločenstva

Čl. 10 Likvidácia spoločenstva

1. O zániku spoločenstva jeho zlúčením alebo dobrovoľným
  rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje
  likvidátora.
2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky
  a s likvidačným majetkom naloží podľa rozhodnutia valného
  zhromaždenia.
3. Zánik spoločenstva oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR
  do 15 dní po ukončení likvidácie.