Stanovy

STANOVY SPOLOČENSTVA SAMARITÁN

Preambula

"... čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili…" Mt 25,40

Nosným pilierom Spoločenstva laikov na pomoc telesne postihnutým,
SAMARITÁN, je služba telesne postihnutej mládeži v duchu
evanjeliového príkazu lásky.

1.časť Úvodné ustanovenia

Čl. 1 Názov SAMARITÁN

Čl. 2 Sídlo Novoveská 32, 841 07 Bratislava

Čl. 3 Cieľ činnosti Spoločenstvo SAMARITÁN je dobrovoľným,
nepolitickým združením kresťanov - zdravej
i telesne postihnutej mládeže nad 15 rokov
zamerané na jej integráciu a na život
v duchu evanjelia.

Je samostatnou právnickou osobou s celoslovenskou pôsobnosťou.

2. časť Hlavné úlohy spoločenstva

a) v duchu evanjeliového chápania lásky pomáhať mládeži pri prekonávaní bariér spoločenských i v ľudskom myslení pri odstraňovaní krízovej životnej situácie materiálnou i finančnou pomocou

b) organizovať neziskové rekvalifikačné kurzy pre vozíčkárov

c) pomáhať pri hľadaní a vytváraní pracovných príležitostí pre ťažko zdravotne postihnutú mládež

d) organizovať a zabezpečovať rekreačno-rehabilitačné pobyty, kultúrne, duchovné, i športové programy

e) venovať sa závažným problémom mladých ľudí, a tak uskutočňovať dôslednú protidrogovú prevenciu a pomoc deťom z krízových rodín

f) organizovať tábory a výlety s možnosťou účasti i detí zo sociálne slabších rodín

g) poskytovať pomoc ťažko zdravotne postihnutým mladým ľuďom (i krátkodobo, počas choroby,
hospitalizácie, liečenia a pod. osoby, ktorá klienta opatruje)

h) z radov študujúcej mládeže vyhľadávať pre postihnutých rovesníkov asistentov

i) sociálno-právne poradenstvo, charitatívna pomoc, požičiavanie invalidných vozíkov.

3. časť Kresťanská charizma spoločenstva

- nasledovať Pána
Vo svetle viery prijímať sám seba a utrpenie ako dar. Spolu s Ježišom
niesť svoj každodenný kríž a navzájom si pomáhať niesť svoje bremená.
(porov. Gal 6,3)

- žit evanjelium
V službe Bohu a ľuďom žiť Ježišove slová:
"Bol som hladný a dali ste mi jesť,
bol som smädný a dali ste mi piť,
bol som pocestný a pritúlili ste ma,
bol som nahý a priodeli ste ma,
bol som chorý a navštívili ste ma,
bol som vo väzení a prišli ste ku mne…" (Mt 25,35)

- modlitba
Spoločenstvo sa denne spája s Cirkvou modlitbou breviára,
sv. ruženca - za aktuálne problémy Slovenska i sveta, za Sv. Otca,
biskupov, kňazov, bohoslovcov, pokoj vo svete, deti a mládež
modlitbou o 21,00 h. za ľudsky neriešiteľné problémy, ktoré sa
dotýkajú nielen členov spoločenstva.

- duchovná formácia
Rozvíjaním spirituality služby smerovať k osobnému duchovnému rastu.

a) Celoslovenské stretnutia
- Svetový deň chorých, duchovné cvičenia, Silvester - Deň zmierenia
- Pešie púte - peši i na vozíčkoch do Marianky a Šaštína
b) Regionálne stretnutia
- Mesačné duchovné obnovy, malé spoločenstvá

- služba
Pán nás neprestajne volá plniť jeho vôľu na ceste, ktorú nám ukazuje.
Služba chorým a postihnutým deťom je odpoveďou na Ježišovo volanie.
Chceme slúžit životu od chvíle jeho počatia až po prirodzenú smrť.

4. časť Členstvo v spoločenstve

1. Členom spoločenstva sa môže stať občan Slovenskej republiky starší
ako 15 rokov.
2. Zrušenie členstva z vôle člena sa vykoná ústnou alebo písomnou
formou.

5. časť Orgány spoločenstva

Čl. 4 Valné zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom spoločenstva je valné zhromaždenie spoločenstva
Samaritán.
2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva.
3. Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva predseda valného
zhromaždenia minimálne raz za rok. Na žiadosť vedúceho
spoločenstva, revíznej komisie alebo skupiny minimálne 30 členov
spoločenstva je predseda valného zhromaždenia povinný zvolať
jeho zasadnutie najneskôr do 20 dní.
4. Valné zhromaždenie predovšetkým:
a) schvaľuje stanovy spoločenstva, ich zmeny a doplnky
b) volí a odvoláva predsedu, členov animátorskej rady spoločenstva
c) volí a odvoláva predsedu valného zhromaždenia
d) volí a odvoláva revíznu komisiu spoločenstva
e) prijíma členov
f) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
g) rozhoduje o zlúčení a zániku spoločenstva
h) rokuje o zásadných problémoch spoločenstva.

Čl. 5 Predseda valného zhromaždenia

1. Predseda valného zhromaždenia je volený valným zhromaždením spomedzi
riadnych členov spoločenstva. Predseda valného zhromaždenia
a) zvoláva, vedie a rozpúšťa zasadnutia valného zhromaždenia
b) navrhuje program zasadnutia valného zhromaždenia.

Čl. 6 Predseda spoločenstva

1. Najvyšším výkonným orgánom spoločenstva je predseda spoločenstva
Samaritán (ďalej len predseda).
2. Predseda je volený spomedzi členov spoločenstva, ktorí do dňa
zasadnutia valného zhromaždenia dosiahli vek 18 rokov.
3. Predseda zastupuje spoločenstvo vo všetkých právnych úkonoch
a zmluvných vzťahoch, ktoré v súvislosti s činnosťou spoločenstva
vzniknú, spravuje majetok spoločenstva, riadi jeho činnost v období
medzi zasadnutiami valného zhromaždenia a zastupuje spoločenstvo
navonok.

Predseda tiež:

a) navrhuje rozpočet spoločenstva a správu o hospodárení
b) navrhuje plán činnosti spoločenstva a výročnú správu
c) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia.

Čl. 7 Animátorská rada spolocenstva

1. Animátorská rada spoločenstva (ďalej len rada) je výkonným
a poradným orgánom valného zhromaždenia a predsedu.
Jej členovia sú volení valným zhromaždením spomedzi riadnych
členov spoločenstva.
2. Rada zasadá minimálne raz za dva mesiace. Zasadnutia rady zvoláva,
rozpúšta a vedie predseda. Predseda zároveň navrhuje program
zasadnutia rady.
3. Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen
(príp. členovia) rady.
4. Členov rady, ktorí dosiahli vek 18 rokov môže vedúci menovať
štatutármi spoločenstva. (štatutári spoločenstva majú právo
svojím podpisom a so súhlasom predsedu zaväzovať spoločenstvo
a disponovať s jeho bankovými účtami.)

Čl. 8 Revízor

1. Revízor je kontrolným orgánom, ktorý sa za svoju činnosť
zodpovedá valnému zhromaždeniu. Funkcia revízora je nezlučiteľná
s funkciou predsedu alebo člena rady.
2. Revízor je volený na obdobie dvoch rokov spomedzi riadnych členov
spoločenstva.
3. Revízor:
a) kontroluje hospodárenie spoločenstva, upozorňuje na nedostatky
a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov
spoločenstva.

6.časť Zásady hospodárenia

Čl. 9 Majetok spoločenstva

1. Spoločenstvo hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom
a majetkovými právami.
2. Majetok spoločenstva pochádza z týchto zdrojov:
a) dobrovoľné príspevky, dotácie, sponzorské príspevky,
dary, granty, štátny príspevok a iné.
b) výnosy z vlastného majetku a činnosti spoločenstva.
3. Majetok spoločenstva môže byť použitý len na podporu cieľov
a poslania spoločenstva.

7. časť Zánik spoločenstva

Čl. 10 Likvidácia spoločenstva

1. O zániku spoločenstva jeho zlúčením alebo dobrovoľným
rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje
likvidátora.
2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky
a s likvidačným majetkom naloží podľa rozhodnutia valného
zhromaždenia.
3. Zánik spoločenstva oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR
do 15 dní po ukončení likvidácie.