Slovenské

BEST

Slovenský vyhľadávač WWW stránok - Zdravie

HealthNet

Zdravotnícke inštitúcie

Nezávislý život

Košická organizácia vozíčkárov

Centrum nepočujúcich

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Medic Info

Medicína a medicínske informácie

SAIA

Slovenská akademická informačná agentúra

Drogy

O drogách a ľuďoch

Liga proti rakovine

Linka pomoci Ligy proti rakovine

NOS

Nadácia otvorenej spoločnosti

Palium

Združenie pre paliatívnu starostlivosť

RMS

Rada mládeže Slovenska

SHR

Slovenská humanitná rada

Pomoc v núdzi

Spoločnosť pre podporu chudobných a chorých

Diabetici

Zväz diabetikov Slovenska

České

AGNES

Agentúra neziskového sektoru

Archa Community

Občianske združenie

Centrum dobré vůle

Humanitárne združenie

Centrum Paraple

Zväz paraplegikov

Česká rada humanitárních organizací

Humanitárne organizácie

HEWER občanské sdružení

Chránená dielňa, asistencia

PRO LIFE

Hnutie pre život ČR

ICN

Informačné centrum neziskových organizácií

Jurta

Združenie pre pomoc občanom so zdravotným postihnutím

Pomocná služba

Lazariánska pomoc

POV

Pražská organizácia vozíčkarov

Betlém

Stredisko Diakonie v Kloboukoch

Hajný

Plošinové výťahy pre vozíčkarov